Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych, prawa i obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, taryfikacja

TERMIN SZKOLENIA:

28 CZERWCA 2024 ROKU.

GODZ. 10.00-13.00

Formuła online

SZKOLENIE Z CYKLU

PRAWO DLA BRANŻY WOD-KAN

Zapisz się
Zapisz się

Zagadnienia, które omówimy:


Ściek bytowy, przemysłowy a komunalny, czyli co właściwie wprowadza do sieci odbiorca usług


Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych

i rola przedsiębiorstw wod-kan w tym procesie oraz aktualna praktyka organów


Praktyczne aspekty odprowadzania ścieków przemysłowych – warunki przyłączenia, zgody, umowy – jak przygotować się do świadczenia usług na rzecz dostawcy ścieków przemysłowych


Kontrola jakości ścieków przemysłowych – zasady prowadzenia, uprawnienia stron, sankcje, orzecznictwo


Ścieki przemysłowe w taryfach – aktualne zagadnienia i problemy oraz stanowisko organów regulacyjnych, w tym problematyka stawek opłat za przekroczenia


Ścieki przemysłowe w zlewni a treść pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków

Zapisz się

Szkolenie poprowadzi

Mateusz Faron
Radca prawny,
Członek praktyki
prawa wodociągowo-kanalizacyjnego
w Kancelarii Radców Prawnych
Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.,
Redaktor bloga branżowego
Jerzmanowski AQUA
członek zespołu prawnego
Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo:

W jakich przypadkach ścieki kwalifikować jako przemysłowe


Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych


Jakich zapisów możemy wymagać w pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych


Jakie są aktualne standardy procedowania organów w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych na ścieki przemysłowe


Jak kontrolować dostawców ścieków przemysłowych


O zasadach i warunkach karania za nienależytą jakość ścieków


O istotnej relacji treści pozwoleń wodnoprawnych – posiadanych przez dostawców ścieków przemysłowych oraz przedsiębiorstwach wod-kan

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże Państwu w:

W sprawnym i elastycznym korzystaniu z instrumentów prawnych w toku sporów z odbiorcami usług, toczących się przed organami regulacyjnymi i SOKiK.

Ponadto, przygotuje służby przedsiębiorstw do zapobiegania sporom, a także wskaże na praktyczne działania konieczne do podjęcia przed powstaniem sporu.

Image

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

• Przedstawicieli i pracowników gmin

• Przedstawicieli i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych


Zapisz się
Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

 • pojęciem urządzenia w rozumieniu
  Ustawy o zbiorowym
  zaopatrzeniu w wodę (u.z.z.w.).
  i Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)
 • zagadnieniem urządzenia a przyłączadefinicje legalne
 • podstawami prawnymi odpłatnego przejęcia urządzeń
  w świetle u.z.z.w. i k.c.
 • podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia roszczenia
 • pozytywnymi przesłankami odpłatnego przejęcia
 • możliwościami uchylenia się od zaspokojenia roszczenia
 • zagadnieniem wyceny urządzeń
 • problemem przedawnienia roszczeń z tytułu
  odpłatnego przejęcia urządzeń
 • zagadnieniem granic przestrzennych przyłącza
  wodociągowego i kanalizacyjnego
 • zasadami budowy i finansowania przyłączy
 • zasadami utrzymania przyłączy z uwzględnieniem
  tez wyroku SN z 17 maja 2023 r
Zapisz się

Podczas wykładu i warsztatów Prowadzący zajmie się:

Służebności przesyłu - istocie oraz przesłankom ustanowienia

Umownym ustanowieniu służebności przesyłu – sposobach procedowania, negocjacjach, kluczowych ustaleniach stron, rozwiązaniach praktycznych

Postępowaniu w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu

Wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu

Bezumownym korzystaniu z nieruchomości

Zasiedzeniu służebności przesyłu

Odpłatnym przejmowaniu urządzeń

Sposobach postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie

Sposobach ustalenia wynagrodzeń za odpłatne przejęcie

Na szkoleniu dowiesz się wszystkiego o:

Image

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ

TERMINY:


• 28 czerwca 2024 r. – „Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych, prawa
i obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, taryfikacja”.

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dossier Wykładowcy:

Mecenas Łukasz Ciszewski
to uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne.


Prelegent prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje problemy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA.

Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wod-kan. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Wodociągów-Kanalizacji oraz Przeglądu Komunalnego.

Mec. Mateusz

Faron

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Równolegle do pracy

w Kancelarii jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej

i sądowo-administracyjnej. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych czy przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Prelegent

na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego, w tym prawa samorządowego.

Mec. Mateusz

Karciarz

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

Zapisz się

Zapraszamy do kontaktu

Robert Gorczyński

Koordynator szkolenia

tel. +48 539 549 457

r.gorczynski@abrys.plDział reklamy

k.szyinska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807