Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”
oraz
Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.
zapraszają na webinarium:

Prawo wod-kan w praktyce,
część 3

Nowe wnioski taryfowe

2-3 listopada (poniedziałek-wtorek)
godz. 9.00–12.00

DLA UCZESTNIKÓW
PRENUMERATA

- 25%

- Ponad sześć godzin wiedzy
- Możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb
(praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

dni
godzin
minut

Do webinarium zostało niewiele czasu!

ZAREJESTRUJ SIĘ

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. Po każdym module lekcji będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z prowadzącym w formie zadania pytań „na żywo”

6. W czasie trwania lekcji istnieje możliwość zadania pytania, jednak odpowiedzi będą udzielane

w przerwie

Webinarium – krok po kroku

Koszt udziału w webinarium

399 zł + VAT

Zapisz się na webinarium

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak poprawnie wypełnić wniosek taryfowy?
 • jakie są zasady obliczania terminów w procedurze taryfowej?
 • jak wygląda postępowanie przed organem regulacyjnym?
 • jakie są aspekty praktyczne zasad opracowania taryf?

Do uczestnictwa zapraszamy m.in.:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • przedstawicieli zakładów wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków,
 • osoby działające w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

PROGRAM

Prowadzący webinarium: Zespół prawników Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

poniedziałek, 2 listopada


8.00–9.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne


9.00 Początek pierwszego dnia szkolenia


Powitanie: Szymon Pewiński - redaktor prowadzący miesięcznika "Wodociągi-Kanalizacja"


Uwagi wprowadzające: Łukasz Ciszewski – radca prawny, wspólnik Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – zagadnienia ogólne

Wniosek taryfowy

 • Projekt taryf oraz uzasadnienie – omówienie poszczególnych elementów
 • Obligatoryjne, ustawowe załączniki do wniosku
 • Dodatkowe, pozaustawowe załączniki do wniosku
 • Zakres terytorialny obowiązywania taryf i zasady składania wniosku przez przedsiębiorstwa działające w kilku gminach.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Procedura taryfowa – postępowanie przed organem regulacyjnym

 • Okres obowiązywania taryf i termin na złożenie wniosku
 • Zasady obliczania terminów w procedurze taryfowej
 • Charakteru terminu 45-dniowego na rozpatrzenie wniosku taryfowego
 • Strony postępowania
 • Rodzaje rozstrzygnięć organu regulacyjnego
 • Postępowanie dowodowe w procedurze taryfowej

wtorek, 3 listopada


8.30–9.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne


9.00 Początek drugiego dnia szkoleniaSkrócenie czasu obowiązywania taryf – przesłanki uzasadniające skrócenie oraz aspekty praktyczne wniosku

Zasady opracowania taryf – aspekty praktyczne

 • Kryteria wyodrębniania taryfowych grup odbiorów usług
 • Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – zasady ustalania
 • Ewidencja księgowa na potrzeby kalkulacji taryf
 • Planowanie ilości świadczonych usług i liczby odbiorców usług
 • Zasady alokacji kosztów
 • Identyfikacja rodzajowa kosztów
 • Zasady planowania kosztów
 • Zasady ustalania niezbędnych przychodów
 • Reguły uzupełniania tabel A-I – wskazówki praktyczne

Aktualne wymogi organów regulacyjnych w zakresie przygotowania wniosków taryfowych

12.00 - Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

12.00 Zakończenie

Prowadzący webinarium

dr Jędrzej Jerzmanowski, radca prawny, Wspólnik Kancelarii Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki i adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu prawa spółek handlowych i prawa gospodarki komunalnej, prawnik-praktyk, obsługujący m. in. liczne spółki prawa handlowego i liczne transakcje gospodarcze, członek organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń, przewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej, autor monografii z zakresu prawa spółek oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa spółek i prawa gospodarki komunalnej, wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach.


Łukasz Ciszewski
radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowo-kanalizacyjnego i prawa wodnego. W Kancelarii kieruje działem obsługi przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzi wybrane procesy konsolidacji i transformacji podmiotów gospodarki komunalnej oraz spory sądowe. Jest redaktorem naczelnym bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Autor wielu publikacji prasowych z zakresu gospodarki komunalnej, współautor kilku książek w tym obszarze. Od kilkunastu lat członek rad nadzorczych spółek komunalnych i wykładowca konferencji, szkoleń oraz studiów podyplomowych.


Maciej Łukaszewicz, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz jeden z autorów bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, problematyki taryfowej reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a ponadto z zakresu problematyki zamówień publicznych. Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Wodociągi-Kanalizacja oraz Przeglądu Komunalnego.

Ewa Marczak, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz procesowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również prawo pracy oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Ma doświadczenie w sprawach związanych z odpowiedzialnością kontraktową, doradzała także w sporach na tle procesów inwestycyjno-budowlanych. Na co dzień jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje opinie prawne i pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, uczestniczy w badaniach due diligence i opracowywaniu koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw. Autorka publikacji na łamach m.in. Rzeczpospolitej oraz serwisu Infor.pl.


Dariusz Rosolski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, reprezentuje klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, przygotowuje opinie prawne, weryfikuje i opracowuje umowy. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie kancelaryjne zdobywane w kancelariach prawnych z Poznania i Zielonej Góry, Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym cywilnym i handlowym, Posługuje się biegle językiem angielskim.


Damian Czaplicki, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i Wspólnicy


Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora prywatnego. Jako opiekun prawny kilku spółek prawa handlowego doradza w bieżącej działalności gospodarczej, sporządza umowy handlowe, opinie prawne oraz regulaminy o charakterze prawno-pracowniczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m. in. z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach pracowniczych, czy też związanych z solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia z umów o roboty budowlane.Miłośnik i specjalista prawa cywilnego i handlowego. Jako członek praktyki prawa spółek i doradztwa transakcyjnego przeprowadza procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, przygotowuje i wdraża koncepcje restrukturyzacyjne, uczestniczy w audytach prawnych podmiotów gospodarczych (due dilligence) oraz w transakcjach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw. W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z prawem pracy, prawem zamówień publicznych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zwolennik i ekspert stosowania weksli w obrocie gospodarczym.


Mateusz Karciarz, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Równolegle do pracy w Kancelarii jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych czy przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Prelegent na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego, w tym prawa samorządowego.

Mateusz Faron, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy


Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA. Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. „Dziennika Gazety Prawnej”, „Prawa i Środowiska”, „Wodociągów-Kanalizacji” oraz „Przeglądu Komunalnego”.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Partner warsztatów

Barbara Krawczyk


redaktor "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie webinariów

Zadzwoń

Szymon Pewiński


redaktor prowadzący "Wodociągi-Kanalizacja"

tel. +48 539 549 457, e-mail: s.pewinski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Koordynator webinarium

Paweł Rosiak


Abrys

tel. +48 515 428 338, e-mail: p.rosiak@abrys.pl

Pomoc techniczna

Zadzwoń

Kontakt w sprawie promocji

Katarzyna Witowska-Góra


tel. +48 539 549 456, e-mail: k.witowska-gora@abrys.pl

Zadzwoń

Katarzyna Szyińska


tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807