Odpłatne przejmowanie urządzeń wod-kan
oraz zasady utrzymywania przyłączy
w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

DATA SZKOLENIA: 14 marca 2024 r.

GODZINA: 10:00-12:30

Dowiedz się więcej

PIERWSZE SZKOLENIE Z CYKLU

Formuła online

Image

PRAWO DLA BRANŻY WOD-KAN

Zapisz się

Sprawdź o czym będziemy mówić:

Brak odpowiednich przychodów taryfowych przedsiębiorstw wod-kan,

zdeterminowany polityką organów regulacyjnych, przyczynił się do ograniczenia inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. 

Tym samym ciężar finansowania wielu inwestycji lokalnych przejęli na siebie przyszli odbiorcy usług. Konsekwencją jednak budowy urządzeń przez osoby trzecie jest obowiązek odpłatnego przejęcia
w przyszłości przedmiotowych urządzeń
przez przedsiębiorstwa. 

Właściwe ukształtowanie tych zasad pozwala chronić interesy przedsiębiorstw.


W maju 2023 r. Sąd Najwyższy uznał, iż odcinki przyłączy wodociągowych znajdujące się poza granicami nieruchomości należących do odbiorców usług z chwilą ich włączenia do systemów wodociągowych, stają się sieciami, a podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie są przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne

To precedensowe orzeczenie może spowodować prawdziwą rewolucję, a już dziś nastręcza wielu problemów formalnych i faktycznych.

Image

Pierwsze Szkolenie poprowadzi

mecenas Łukasz Ciszewski

radca prawny,

dyrektor ds. prawnych

Kancelarii Radców Prawnych

Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy,


Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo:

Czym jest urządzenie wodociągowo – kanalizacyjne a czym przyłącze?

• Na jakich warunkach udzielać zgody na realizację urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych przez osoby trzecie?

• Jak ukształtować umowę odpłatnego przejęcia urządzenia?

Jak wycenić takie urządzenie?

• W jaki sposób bronić się przed roszczeniami opartymi na art. 49 par 2 k.c.?

Kto jest zobowiązany do budowy i utrzymywania przyłączy i jak na te obowiązki wpływa najnowsze orzecznictwo SN?

• Jak uwzględniać opisane zdarzenia w polityce taryfowej?

Image
Szczegółowy Program

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomoże Państwu w:

• Prawidłowym planowaniu procesów inwestycyjnych

Właściwym kształtowaniu zasady wydawania technicznych warunków przyłączenia oraz procedury odpłatnego przejmowania urządzeń

Prawidłowym formułowaniu umowy o zaopatrzenie

w wodę lub odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem właściwych zasad utrzymywania przyłączy

• Prawidłowym kształtowaniu kosztów taryfowych.


Image

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

• Przedstawicieli gmin

• Zarządy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

• Pracowników przedsiębiorstw wod.-kan. zajmujących się
procesami inwestycyjnymi w branży

•Pracowników zajmujących się:

- obsługą klientów,

- wydawaniem warunków technicznych przyłączenia,

- przygotowujących wnioski taryfowe.

Zapisz się
Image

PROGRAM SZKOLENIA

 • pojęciem urządzenia w rozumieniu
  Ustawy o zbiorowym
  zaopatrzeniu w wodę (u.z.z.w.).
  i Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)
 • zagadnieniem urządzenia a przyłączadefinicje legalne
 • podstawami prawnymi odpłatnego przejęcia urządzeń
  w świetle u.z.z.w. i k.c.
 • podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia roszczenia
 • pozytywnymi przesłankami odpłatnego przejęcia
 • możliwościami uchylenia się od zaspokojenia roszczenia
 • zagadnieniem wyceny urządzeń
 • problemem przedawnienia roszczeń z tytułu
  odpłatnego przejęcia urządzeń
 • zagadnieniem granic przestrzennych przyłącza
  wodociągowego i kanalizacyjnego
 • zasadami budowy i finansowania przyłączy
 • zasadami utrzymania przyłączy z uwzględnieniem
  tez wyroku SN z 17 maja 2023 r
Zapisz się

Podczas wykładu i warsztatów Prowadzący zajmie się:

Służebności przesyłu - istocie oraz przesłankom ustanowienia

Umownym ustanowieniu służebności przesyłu – sposobach procedowania, negocjacjach, kluczowych ustaleniach stron, rozwiązaniach praktycznych

Postępowaniu w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu

Wynagrodzeniu za ustanowienie służebności przesyłu

Bezumownym korzystaniu z nieruchomości

Zasiedzeniu służebności przesyłu

Odpłatnym przejmowaniu urządzeń

Sposobach postępowania przedsiębiorstwa w celu uregulowania zasad realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń przez osoby trzecie

Sposobach ustalenia wynagrodzeń za odpłatne przejęcie

Na szkoleniu dowiesz się wszystkiego o:

Image

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ

TERMINY:


•14 marca 2024 r. – „Odpłatne przejmowanie urządzeń wod.-kan. oraz zasady utrzymywania
przyłączy w świetle tez wyroku SNz dnia 17 maja 2023 r.


•12 kwietnia 2024 r. – „Służebność przesyłu i roszczenia z tytułu bezumownego korzystania
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z nieruchomości osób trzecich”


•17 maja 2024 r. – „Rodzaje i zasady rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami
wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług – praktyka orzecznicza RZGW i SOKIK”


•14 czerwca 2024 r. – „Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych, prawa
i obowiązki dostawców ścieków przemysłowych, taryfikacja”.

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Dossier Wykładowcy:

Mecenas Łukasz Ciszewski
to uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy. Zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne.


Prelegent prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje problemy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Radca prawny, członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. oraz redaktor bloga branżowego Jerzmanowski AQUA.

Na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wod-kan. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności problematyki taryfowej, reprezentując przedsiębiorstwa przed organem regulacyjnym, a także opracowując i weryfikując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prelegent podczas kursów i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Wodociągów-Kanalizacji oraz Przeglądu Komunalnego.

Mec. Mateusz

Faron

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Równolegle do pracy

w Kancelarii jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej

i sądowo-administracyjnej. W codziennej praktyce kancelaryjnej zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

i podmiotów komunalnych oraz zagadnieniami prawa ochrony środowiska, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych czy przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Prelegent

na seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji dotyczących prawa administracyjnego, w tym prawa samorządowego.

Mec. Mateusz

Karciarz

Koszt udziału w webinarium

399 zł netto + VAT

490,77 zł brutto

Zapisz się

Zapraszamy do kontaktu

Robert Gorczyński

Koordynator szkolenia

tel. +48 539 549 457

r.gorczynski@abrys.pl


Justyna Jambrożek

Dział reklamy

tel. +48 784 001 821 j.jambrozek@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807